Hellingstraat 10 te Stroobos – verleende omgevingsvergunning (uitgebriede procedure)

U wilt beroep instellen?

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord Nederland. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

  • Uw naam en adres;
  • Een dagtekening;
  • Een omschrijving van dit besluit;
  • De gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering).

Het beroepsschrift kunt u richten aan de Rechtbank Noord Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Daarnaast kunnen belanghebbenden in spoedeisende gevallen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richten aan de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. Het besluit treed pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Bron: Gemeente Achtkarspelen